Watch Magical DoReMi Season 1 Episode 1
Watch Magical DoReMi Season 1 Episode 1 - I'm Doremi! Becoming an Apprentice Witch!!

Magical DoReMi Season 1 Episode 1

Watch Magical DoReMi Season 1 Episode 1 - I'm Doremi! Becoming an Apprentice Witch!!

Release: 1999-02-07